مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساها

سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد

اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های موجود واحدهای دانشگاهی و همچنین تامین بخشی از هزینه های جاری دانشگاه از طریق تجاری سازی در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری در اریبهشت ماه سال 1393 آغاز به کار کرد. از جمله راهبردهای این اداره کل برای تحقق اهداف یاد شده ایجاد و توسعه سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) ، تعامل با شبکه های آزمایشگاهی دولتی و بخش خصوصی، تاسیس آزمایشگاه های ملی و تنظیم نظام تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی می باشد.

همچنین برخی از فعالیتهای جاری این اداره کل به قرار زیر می باشد:
1) صدور مجوز فنی خرید تجهیزات و دستگاه ها
2) صدور مجوز احتساب هزینه خرید تجهیزات و دستگاه ها از محل بودجه پژوهشی
3) ارزشیابی و رتبه بندی آزمایشگاه ها و کارگاه ها
4) برقراری و افزایش حق فنی کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها
ساها
ارسال نظر

ارسال نظر