مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SMT

مخفف عبارت SMT

Surface Mount Technology
تکنولوژی نصب سطحی جهت لحیم کاری های...