مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPPD

مخفف عبارت NPPD

Nuclear Power Plant Division
سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان دولتی...