مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VAS

Visual Analogue Scales

مقیاس‌های قیاسی دیداری
VAS
ارسال نظر

ارسال نظر