مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PKM

مخفف عبارت PKM

Personal Knowledge Management
مدیریت دانش شخصی (PKM) مجموعه‌ای از...
CVSS

مخفف عبارت CVSS

Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا CVSS...
BRAVIA

مخفف عبارت BRAVIA

Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture
براویا نام برندی از شرکت سونی است که...
ARP

مخفف عبارت ARP

Address Resolution Protocol
آدرس تفکیک پذیری پروتکل (در شبکه)...
ASIC

مخفف عبارت ASIC

Application Specific Integrated Circuit
مدارهای مجتمع با کاربرد خاص (به اختصار...