مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SMC

مخفف عبارت SMC

Small Magellanic Cloud
ابر ماژلانی کوچک (SMC) یک کهکشان کوتوله...
EPA

مخفف عبارت EPA

EicosaPentaenoic acid
ایکوساپنتانوییک اسید (EPA) اسید چرب با...
JVM

مخفف عبارت JVM

Java Virtual Machine
JVM اجازه می دهد تا هر برنامه نوشته شده...