مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JVM
مخفف عبارت JVM
Java Virtual Machine
JVM اجازه می دهد تا هر برنامه نوشته شده...