مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KAFD

مخفف عبارت KAFD

King Abdullah Financial District
نطقه مالی ملک عبدالله (KAFD) یک منطقه...
FPT

مخفف عبارت FPT

Fiat Powertrain Technologies
اف‌پی‌تی اینداستریال که مخفف فیات...
SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
SPI

مخفف عبارت SPI

Serial Peripheral Interface Bus
گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک...
LGQ

مخفف عبارت LGQ

Loop Quantum Gravity
گرانش کوانتومی حلقه‌ای (LQG)، یک نظریه...
WTI

مخفف عبارت WTI

West Texas Intermediate
وست تگزاس اینترمیدیت که به‌ طور مخفف...