مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPI

مخفف عبارت SPI

Serial Peripheral Interface Bus
گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک...
SASR

مخفف عبارت SASR

Special Application Scoped Rifles
تفنگ ضد تجهیزات یا تفنگ دوربین دار...
NCR

مخفف عبارت NCR

Non Conformity Report
گزارش عدم انطباق، این اصطلاح در پروژه...