مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MDCT

مخفف عبارت MDCT

MultiDetector Computed Tomography
برش‌نگاری رایانه‌ای یا توموگرافی...
SPI

مخفف عبارت SPI

Serial Peripheral Interface Bus
گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک...
SASR

مخفف عبارت SASR

Special Application Scoped Rifles
تفنگ ضد تجهیزات یا تفنگ دوربین دار...