مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GCRV

مخفف عبارت GCRV

General Catalogue of Stellar Radial Velocities
فهرست عمومی سرعت‌های شعاعی...