مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRS

مخفف عبارت IRS

Internal Revenue Service
خدمات درآمد داخلی (IRS) سازمان دولتی و...
BEP

مخفف عبارت BEP

Break-Even Point
نقطه ای که کل هزینه های یک عملیات معادل...
RS

مخفف عبارت RS

Revenue Sharing
RS در واقع توزیع درآمد است ، یعنی توزیع...
NTT

مخفف عبارت NTT

Nippon Telegraph and Telephone
نیپون تلگراف اند تلفن، که معمولأ...