مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SLD

مخفف عبارت SLD

Second Level Domain
سلسله مراتب سامانه نام دامنه، یک دامنه...