مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MNP

مخفف عبارت MNP

Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...
BIN

مخفف عبارت BIN

Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف شماره...