مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ABI

مخفف عبارت ABI

Application Binary Interface
مجموعه ای از دستورالعمل ها که مشخص می...