مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

YNAXDH
مخفف عبارت YNAXDH
Yes, No, Always yes, Exit, Differenc, Help
این عبارت در دستورات لینوکسی معمولا...
AR
مخفف عبارت AR
Aortic Regurgitation
نارسایی دریچه آئورت معمولا به وسیله...
TT
مخفف عبارت TT
Transformation Tuesday
معمولا وقتی عکسی قرار داده می‌شود و...