مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

YNAXDH

مخفف عبارت YNAXDH

Yes, No, Always yes, Exit, Differenc, Help
این عبارت در دستورات لینوکسی معمولا...
AR

مخفف عبارت AR

Aortic Regurgitation
نارسایی دریچه آئورت معمولا به وسیله...