مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MLS

مخفف عبارت MLS

multi layer switch
ام ال اس به معنای سوئیچ چند لایه میباشد...
OLED

مخفف عبارت OLED

Organic Light Emitting Diode
دیود گسیل نور ارگانیک به اختصار OLED،...