مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSF

مخفف عبارت MSF

Multi-stage Flash Distillation
تقطیر ناگهانی چندمرحله‌ای یا MSF...