مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SMA

مخفف عبارت SMA

Synchronous Multiplexer Add Drop
مالتی پلکسر همزمان (با قابلیت اضافه یا...