مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DFG

مخفف عبارت DFG

Deutsche Forschungs Gemeinschaft
بنیاد پژوهش آلمان (د.اف.گ)، سازمان...
DCA

مخفف عبارت DCA

Dollar Cost Averaging
سرمایه گذاری مقادیر ثابت دلار در دوره...
کارا

مخفف عبارت کارا

درگاه الکترونیکی کارگزاران
از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفعان...
NIEM

مخفف عبارت NIEM

National Information Exchange Model
مدل ملی تبادل اطلاعات حاصل مشارکت...