مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KAFD

مخفف عبارت KAFD

King Abdullah Financial District
نطقه مالی ملک عبدالله (KAFD) یک منطقه...
DFG

مخفف عبارت DFG

Deutsche Forschungs Gemeinschaft
بنیاد پژوهش آلمان (د.اف.گ)، سازمان...
DCA

مخفف عبارت DCA

Dollar Cost Averaging
سرمایه گذاری مقادیر ثابت دلار در دوره...
کارا

مخفف عبارت کارا

درگاه الکترونیکی کارگزاران
از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفعان...