مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDR

مخفف عبارت LDR

Light Dependent Resistor
مقاومت نوری یا ال‌دی‌آر نوعی مقاومت است...
PRK

مخفف عبارت PRK

PhotoRefractive Keratectomy
فوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK یا LASEK...
EPROM

مخفف عبارت EPROM

Erasable Programmable Read Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
EEPROM

مخفف عبارت EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...