مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSF

مخفف عبارت PSF

Point Spread Function
تابع نقطه گستر یک مفهوم است که در فیزیک...
OCLC

مخفف عبارت OCLC

Online Computer Library Center
مرکز کتابخانه رایانه‌ای پیوسته ‍(OCLC)‏...