مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSF

مخفف عبارت PSF

Point Spread Function
تابع نقطه گستر یک مفهوم است که در فیزیک...
OCLC

مخفف عبارت OCLC

Online Computer Library Center
مرکز کتابخانه رایانه‌ای پیوسته ‍(OCLC)‏...
SLIP

مخفف عبارت SLIP

Serial Line Internet Protocol
پروتکل خط سري اينترنت (SLIP) و پروتکل...