مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MOND

مخفف عبارت MOND

Modified Newtonian Dynamics
در فیزیک٬ دینامیک نیوتونی اصلاح‌شده، یا...
SED

مخفف عبارت SED

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان از تأسیس...