مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPG

مخفف عبارت NPG

National Portrait Gallery
گالری ملی پرتره (NPG) یک گالری هنری در...
EST

مخفف عبارت EST

Esbjörn Svensson Trio
ایسبیرن سونسن تریو که به اختصار E.S.T.‎...