مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DECT

مخفف عبارت DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DECT مخفف ارتباطات بی سیم پیشرفته...
UDDI

مخفف عبارت UDDI

Universal Description, Discovery and Integration
پروتکل شرح، کشف، و یکپارچه‌سازی فراگیر...
IrDA

مخفف عبارت IrDA

Infrared Data Association
استانداردی برای انتقال داده از طریق...
OHSAS

مخفف عبارت OHSAS

Occupational Health Safety Assessment Series
سری ارزیابی ایمنی بهداشت شغلی (OHSAS)...
DIF

مخفف عبارت DIF

Data Interchange Format
استانداردی در میان سازندگان نرم افزار...