مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SMT

Surface Mount Technology

تکنولوژی نصب سطحی
جهت لحیم کاری های قطعات الکترونیکی
SMT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود