مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SLA

مخفف عبارت SLA

Special Libraries Association
انجمن کتابخانه‌های مخصوص. این سازمان...
AWC

مخفف عبارت AWC

Association for Women in Computing
سازمان حرفه‌ای و غیرانتفاعی، متشکل از...