مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FNA

مخفف عبارت FNA

Flora of North America North of Mexico
گیاهان آمریکای شمالی (معمولاً به صورت...