مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

I2P

مخفف عبارت I2P

Invisible Internet Project
نسخه کنونی پروژه اینترنت مخفی یا به...