مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BMHA

مخفف عبارت BMHA

Buffalo Municipal Housing Authority
اداره مسکن شهری بوفالو (نیویورک، آمریکا)...