مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نسیم

مخفف عبارت نسیم

نشاط، سلامتی، یادها، مسابقه
نسیم نام یک شبکه تلویزیونی است که حرف ن...