مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MQ

Martinique

مخفف کشور مارتینیک
MQ
ارسال نظر

ارسال نظر