مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIKA

مخفف عبارت CIKA

Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia
کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا به...