مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JINSA

مخفف عبارت JINSA

Jewish Institute for National Security Affairs
بنیاد یهودی امور امنیت ملی (نام...
WINEP

مخفف عبارت WINEP

Washington Institute for Near East Policy
انستیتو سیاست خاورمیانه واشنگتن در سال...
UNIFIL

مخفف عبارت UNIFIL

United Nations Interim Force In Lebanon
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در...