مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WINEP

مخفف عبارت WINEP

Washington Institute for Near East Policy
انستیتو سیاست خاورمیانه واشنگتن در سال...
UNIFIL

مخفف عبارت UNIFIL

United Nations Interim Force In Lebanon
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در...
IIAF

مخفف عبارت IIAF

Imperial Iranian Air Force
نیروی هوایی ایران در دوران پهلوی نیروی...
IPAI

مخفف عبارت IPAI

Information Processing Association of Isreal
انجمن پردازش اطلاعات اسرائیل...