مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TEM

مخفف عبارت TEM

Transmission Electron Microscopy
میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM نوعی...
XRD

مخفف عبارت XRD

X Ray Diffraction
پراش (تفرق) اشعه ایکس روشی برای مطالعهٔ...