مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SOAS

مخفف عبارت SOAS

School of Oriental and African Studies
سواس، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرقی...
NPPD

مخفف عبارت NPPD

Nuclear Power Plant Division
سازمان انرژی اتمی ایران یک سازمان دولتی...
VAC

مخفف عبارت VAC

Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌ها...
VFS

مخفف عبارت VFS

Visa Facilitation Service
VFS شرکتی است که در زمینه ویزای کشورهای...