مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ساجات
مخفف عبارت ساجات
سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظامی فنی و اجرایی
سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل...
SISMI
مخفف عبارت SISMI
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare
اداره اطلاعات نظامی ایتالیا که به...
FSM
مخفف عبارت FSM
Federated States of Micronesia
ایالات فدرال میکرونزی کشوری است در...
SRP
مخفف عبارت SRP
Socialist Reich Party
حزب رایش سوسیالیست حزبی سیاسی در آلمان...
FAA
مخفف عبارت FAA
Federal Aviation Administration
اداره هوانوردی فدرال به اختصار FAA...
CISM
مخفف عبارت CISM
Conseil International du Sport Militarie
شورای بین‌المللی ورزش‌های نظامی که به...