مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
PEM
مخفف عبارت PEM
Protein Energy Malnutrition
سوءتغذیه پروتئین - انرژی یا (PEM) نوعی...