مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TUI

مخفف عبارت TUI

Text-based user interface
واسط کاربر متن بنیان به نوعی از واسط...
SLT

مخفف عبارت SLT

Synchronous Line Terminal
ترمینال همزمان خط ، نوعی سیستم مخابراتی...
CSU

مخفف عبارت CSU

Channel Service Unit
نوعی ارتباط برای اتصال به ترمینال یا...
TVT

مخفف عبارت TVT

TeleVision Type Writer
ماشین تحریر تلویزیونی. یک صفحه کلید و...
VDT

مخفف عبارت VDT

Video Display Terminal
ترمینال نمایش ویدئوئی. یک دستگاه ورودی...
PIN

مخفف عبارت PIN

Personal Identification Number
Pin عدد شناسائی فردی است. عدد حفاظتی که...