مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSRIs

مخفف عبارت SSRIs

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با نام...
MAOI

مخفف عبارت MAOI

Monoamine Oxidase Inhibitor
مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز با نام...
BPD

مخفف عبارت BPD

Borderline Personality Disorder
اختلالات شخصیتی مرزی یا BPD یک نوع...
SAD

مخفف عبارت SAD

Seasonal Affective Disorder
اختلال عاطفی فصلی یا موسمی (با نام...
SSRI

مخفف عبارت SSRI

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با نام...