مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRPGF

مخفف عبارت IRPGF

International Revolutionary Peoples Guerrilla Forces
نیروهای گریلا خلق‌های انقلابی بین‌الملل...
CRISPR

مخفف عبارت CRISPR

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ...
BTS

مخفف عبارت BTS

Base Tranceiver Station
در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با...