مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ZOPFAN

مخفف عبارت ZOPFAN

Zone of Peace, Freedom and Neutrality
منطقه صلح، آزادی و بی طرفی بیانیه‌ای...
IRPGF

مخفف عبارت IRPGF

International Revolutionary Peoples Guerrilla Forces
نیروهای گریلا خلق‌های انقلابی بین‌الملل...
GLF

مخفف عبارت GLF

Gay Liberation Front
جبهه آزادی هم‌جنس‌باز (GLF) نام تعدادی...
ASFAR

مخفف عبارت ASFAR

Americans for a Society Free of Age Restrictions
آمریکایی‌ها برای جامعه رها از...
RWB

مخفف عبارت RWB

Reporters Without Borders
گزارشگران بدون مرز یک سازمان غیرانتفاعی...