مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SL

Source Language

زبان مرجع
SL
ارسال نظر

ارسال نظر