مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BLT
مخفف عبارت BLT
Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
PFC
مخفف عبارت PFC
Power factor correction
اصلاح ضریب توان فرآیند تعدیل ضریب توان...