مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SSA

مخفف عبارت SSA

Static Single Assignment
در طراحی کامپایلر، فرم تخصیص ایستای...
SSA

مخفف عبارت SSA

Social Security Administration‎
اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده آمریکا...