مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FBF

مخفف عبارت FBF

Follow Back Friday
وقتی کاربر از دیگران می‌خواهد در ازای...
RPM

مخفف عبارت RPM

Revenue Per Thousand ( Ad Impression )
RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰...