مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISTJ

مخفف عبارت ISTJ

Introverted Sensing Thinking Judging
ISTJ (درونگرا، حسی، فکری، ساختارگرا)...
CEC

مخفف عبارت CEC

Consumer Electronics Control
CEC یک ویژگی HDMI است که به کاربر اجازه...