مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIT

مخفف عبارت CIT

California Institute of Technology
مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا (CIT) مشهور به...
POM

مخفف عبارت POM

Prescription Only Medicine
داروی نسخه‌ای (POM) داروی شیمیایی است...
FFS

مخفف عبارت FFS

Facial Feminization Surgery
جراحی مونث سازی چهره یا FFS مجموعه‌ای...
OCT

مخفف عبارت OCT

Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...