مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BPP

مخفف عبارت BPP

Biophysical Profile
ارزیابی‌های سلامت جنین یکی از مهم‌ترین...
UUID

مخفف عبارت UUID

Universally Unique Identifier
یک شناسۀ یکتای جهانی یا شناسۀ منحصر به...
GNP

مخفف عبارت GNP

Gross National Product
تولید ناخالص ملی: در بررسی تولید ناخالص...
ROF

مخفف عبارت ROF

Radio Over Fiber
فناوری امواج رادیویی بر بستر فیبر نوری...