مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMSE

مخفف عبارت MMSE

Mini Mental State Examination
آزمون کوتاه وضعیت ذهنی یا MMSE آزمونی...