مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PPM

مخفف عبارت PPM

Pulse Position Modulation
PPM مدلاسیون (تلفیق) زمانی پالس که در...
PDM

مخفف عبارت PDM

Pulse Duration Modulation
PDM مدلاسیون (تلفیق) زمانی پالس که در...
PAM

مخفف عبارت PAM

Pulse Amplitude Modulation
مدلاسیون (تلفیق) دامنه پالس که سبب...