مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VSEPR

مخفف عبارت VSEPR

Valence Shell Electron Pair Repulsion
نظریهٔ دافعهٔ زوج الکترون لایه ظرفیتی...
LGQ

مخفف عبارت LGQ

Loop Quantum Gravity
گرانش کوانتومی حلقه‌ای (LQG)، یک نظریه...
EMH

مخفف عبارت EMH

Efficient Market Hypothesis
یک نظریه اقتصادی که بازارهای مالی را...
TCM

مخفف عبارت TCM

Traditional Chinese Medicine
پزشکی سنتی چینی (TCM)، مجموعه‌ای از...
LTI

مخفف عبارت LTI

Linear Time Invariant
نظریه سامانه خطی تغییرناپذیر با زمان،...
NP

مخفف عبارت NP

Non deterministic Polynomial
در نظریه پیچیدگی محاسباتی NP یکی از...
IORS

مخفف عبارت IORS

Iranian Operations Research Society
حقیق در عملیات، علمی است که برای کل...