مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FPGA

مخفف عبارت FPGA

Field Programmable Gate Array
آرایه دریچه‌ای برنامه‌پذیر میدانی یا...
PAN

مخفف عبارت PAN

Personal Area Network
شبکه شخصی، یک شبکه رایانه‌ای است که...
CAD

مخفف عبارت CAD

Computer Aided Design
فرآیندی که در بردارنده ارتباط مستقیم و...