مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCNA

مخفف عبارت CCNA

Canadian Community Newspapers Association
انجمن عمومی روزنامه کانادا...