مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIP

مخفف عبارت CIP

Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا...
سنهاب

مخفف عبارت سنهاب

سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه
سامانه سنهاب در راستای رضایتمندی...
CIF

مخفف عبارت CIF

Cost Insurance and Freight
ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص...